Орлого, зарлагын шимтгэл
Denode дансанд орлого хийхэд шимтгэлгүй. Зарлага хийхэд үнийн дүнгээс хамаарахгүйгээр зарлага бүрээс тогтмол дүнгээр зарлагын шимтгэл төлөх ба энэ нь крипто болон бусад валютыг Denode данснаас гадагш шилжүүлэг хийх зардалд зарцуулагдана. Крипто зарлагын шимтгэл нь блокчэйн сүлжээнээс хамаарах ба тухайн сүлжээний ачааллаас шалтгаалж өөрчлөгдөх боломжтой. Тухайн үеийн зарлагын шимтгэлийг зарлага хийх хуудаснаас харна уу.
Full nameNetworkDeposit feeWithdrawal FeeMinimum Withdrawal

No data