Арилжааны шимтгэл
Арилжааны шимтгэлийг тооцоолох аргачлал:
Арилжааны шимтгэл = Шимтгэлийн хувь * Захиалга биелсэн үеийн арилжааны нийт үнэ.
0.20%
Global Crypto арилжааны шимтгэл
0.20%
Denode Market арилжааны шимтгэл
0.50%
Минимум шимтгэл
$1.50
Tokenized Stocks арилжааны шимтгэл